loadding
logo
logo

TIN TỨC

Tin trong ngành

12/12/2017 - 5:10 PM

Việt Nam là nước có nhiều khả năng nhập khẩu khí từ sau năm 2020. Việc tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao giá trị tài nguyên thiên nhiên khí và phát triển ngành công nghiệp hóa dầu trong nước là hướng đi hết sức cần thiết. bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu định hướng sản xuất các sản phẩm hóa dầu có hiểu quả kinh tế tại Việt Nam đi từ nguồn nguyên liệu khí giai đoạn 2011 - 2025. Trong đó, hóa dầu từ chuỗi C2 mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với hóa dầu từ chuỗi C1 và C3. Do đó, hóa dầu từ chuỗi C2 là hướng nên được tập trung đầu tư để mang lại giá trị tăng thêm cho nguồn khí trong nước. đồng thời miền Đông Nam bộ có khả năng trở thành khu sản xuất hóa dầu từ chuỗi C1, C2 và C3 của khu vực miền Nam để phục vụ cho thị trường cả nước, miền Tây Nam bộ và Bắc Trung bộ có thể phát triển hóa dầu từ khí từ chuỗi C1. Kết quả nghiên cứu định hướng góp phần hỗ trợ công tác nghiên cứu quy hoạch nguồn khí và lộ trình từng bước phát triển các sản phẩm hóa dầu tiềm năng trong nước nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020 sử dụng 20% lượng khí khai thác trong nước để sản xuất các sản phẩm hóa dầu theo kết luận của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại kỳ họp lần I của Tiểu ban Hóa - Chế biến Dầu khí nhiệm kỳ 2011 - 2013.

12/12/2017 - 5:08 PM

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Sơn Euronavy được thay đổi nhãn hiệu theo thương hiệu Sherwin-Williams. Vị thế hàng đầu của sơn Sherwin-Williams được củng cố bằng việc kết hợp thêm sản phẩm của Euronavy, nhà sản xuất sơn chống ăn mòn hàng hải hàng đầu được Sherwin-Williams mua lại năm 2008.

07/12/2017 - 9:34 AM

Ngày 30- 6-2013, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Chương trình khảo sát và bình chọn "Vì Môi trường xanh Quốc gia 2013”, tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt tiêu chí bảo vệ môi trường do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp với Tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe tổ chức.

07/12/2017 - 9:42 AM

QCVN 07: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1 2 3